Košický seniorát ECAV na Slovensku so sídlom: Jesenského 1, 040 01 Košice

Štatutár:

Mgr. Samuel Linkesch – senior

Ing. Daniel Kobyľan – seniorátny dozorca

PaedDr. Dušan Havrila, PhD. farár
Telefón: +421-905 155 749
Email: kos@ecav.sk