Pohybom k zdraviu

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. Jedným z významných činiteľov ovplyvňujúcich zdravie detí je pohyb. V súčasných podmienkach zaznamenávame výrazný pokles pohybovej aktivity u detí. Preto rozvoj...

Viac

Poznávame a chránime prírodu

Ak chceme aby bol obraz prírody úplný, nemali by sme pri jej prezentovaní zabúdať na city, prežívanie a fantáziu. Príroda sa tak stáva významným motivačným činiteľom pre dieťa. V predškolskom veku sú deti všetkému na vôkol citlivejšie...

Viac

Chcem nasledovať Pána Ježiša

„Nechajte dietky prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské“. Biblia Mk. 19 kap. 14 verš Záleží nám na zdravom duchovnom vývoji dieťaťa. Osobnosť človeka sa skladá z troch zložiek – telesnej, duševnej, a duchovnej. Ak sa...

Viac

Čo ponúkame

Predprimárne vzdelávanie v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom. Emocionálny rozvoj rešpektujúci vek dieťaťa. Rozvoj zručnosti a kreativity rôznorodými aktivitami a činnosťami. Pestovanie ľudskej dôstojnosti prístupom rešpektujúcim...

Viac