Ak chceme aby bol obraz prírody úplný, nemali by sme pri jej prezentovaní zabúdať na city, prežívanie a fantáziu. Príroda sa tak stáva významným motivačným činiteľom pre dieťa. V predškolskom veku sú deti všetkému na vôkol citlivejšie a vnímavejšie ako dospelý. Sú prístupnejšie novým názorom, podnetom a nápadom. Čím skôr začíname s ich formovaním správania sa voči prírode, tým väčší je predpoklad na dosiahnutie pozitívnych výsledkov.

MŠ spolupracuje s ekocentrom Sosna /Družstevná pri Hornáde/. Zmyslom tejto spolupráce je rozvoj kladného vzťahu k prírode a rastlinám. Našim cieľom je viesť deti k zodpovednosti za vlastné správanie. Deti sa učia chápať, že ľudská činnosť môže životné prostredie chrániť , ale aj poškodzovať. Enviromentálnymi hrami zvyšujeme zážitok detí a tým prehlbujeme ich poznatky o prírode.
Pre hry v prírode využívame školský dvor, blízky les, detský areál Anička. Pri realizácii enviromentálnej výchovy používame projekt Ježko Separko, spoluprácu s ekocentrom Sosna, spievame piesne o prírode, zbierame prírodný materiál a vyrábame z neho rôzne ozdoby, darčeky pre rodičov, starých rodičov.