Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša radosť. Jedným z významných činiteľov ovplyvňujúcich zdravie detí je pohyb. V súčasných podmienkach zaznamenávame výrazný pokles pohybovej aktivity u detí. Preto rozvoj pohybových aktivít je našou prioritou. Náš zámer podporujú aktivity – turistické vychádzky do lesa, súťaživé dopoludnia v jednotlivých ročných obdobiach, predplavecký kurz , kurz korčuľovania a lyžovania ,tanečný krúžok. Voľnými pohybovými aktivitami chceme prinášať deťom radosť a uspokojenie. Aktivity prevádzame za každého počasia na čerstvom vzduchu pretože, priaznivo pôsobia na vývin a rast detí. Prostredníctvom grantov a sponzorov plánujeme postupne rozširovať detské ihrisko o drevené prvky zamerané na rozvoj obratnosti, pohyblivosti a zručnosti – lezecká stena, pohyblivé schody, preliezačky.