• Predprimárne vzdelávanie v súlade s platným štátnym vzdelávacím programom.
 • Emocionálny rozvoj rešpektujúci vek dieťaťa.
 • Rozvoj zručnosti a kreativity rôznorodými aktivitami a činnosťami.
 • Pestovanie ľudskej dôstojnosti prístupom rešpektujúcim individualitu osonosti každého dieťaťa.
 • Estetické prostredie novo zrekonštruovaných tried, školské ihrisko, blízkosť lesa.
 • Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou.
 • Vyučovanie anglického jazyka na základe záujmu rodičov.
 • Bohaté aktivity- tanečný, plavecký, lyžiarsky kurz, tvorivé dielne pre deti a rodičov, duchovné programy.
 • Zameranie na rodinu, materinský jazyk ale aj možnosti výučby cudzieho jazyka a pohybových aktivít.
 • Výlety do blízkej prírody a okolia.
 • Pozývanie zaujímavých osobnosti z duchovného a spoločenského života.
 • Poznávanie vlastného mesta, krajiny, kultúry, histórie a vedenie k úcte k iným národnostiam.