„Nechajte dietky prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské“.

Biblia Mk. 19 kap. 14 verš

Záleží nám na zdravom duchovnom vývoji dieťaťa. Osobnosť človeka sa skladá z troch zložiek – telesnej, duševnej, a duchovnej. Ak sa má zdravá osobnosť správne vyvíjať, je potrebné rozvinúť každú z týchto troch zložiek. V našej cirkevnej materskej škole chceme klásť dôraz aj na duchovnú stránku. Sme presvedčení, že pre šťastný život človeka nie je dôležité len byť telesne a duševne vyspelý ale má hľadať a nájsť odpovede aj na existenčné otázky bytia. Uvedomujeme si, že tieto abstraktné otázky o Bohu nie je dieťa schopné v tomto veku plne spracovať, ale predsa dávame za pravdu psychológom, že základy budúcej osobnosti sa kladú v prvých šiestich rokoch života. Našou túžbou je vypestovať u detí vzťah k Bohu a vedomie, že sú na tomto svete okrem svojich rodičov milované a chránené úžasnou bytosťou, ktorá je nad nami. Keďže deti nedokážu Boha vnímať iným ako názorným spôsobom, chceme v našej materskej škole predstaviť Pána Boha ako dobrého Pastiera, ktorý sa o nás, ľudí, stará ako o milované ovečky.

Umožňujeme deťom prístupnou formou objavovať biblické pravdy a tak im pomáhame uvedomovať si, akú hodnotu má v ich živote viera v živého Boha.
Využívame rôzne formy a metódy na napomáhanie duchovného rastu.

Deti vedieme k pravidelným modlitbám a k uvedomeniu si, že modliť sa môžeme za všetko okolo nás/za rodinu, prírodu, zdravie…/a k vedomiu toho, že Boh naše úprimné a pokorné prosby a ďakovania počuje. Poskytujeme deťom elementárne základy poznávania biblických príbehov, dávame šancu náboženskej skúsenosti, zážitkom a symbolom viery najmä deťom, kde v rodinách je náboženský deficit.