Občianske združenie s názvom – Združenie rodičov a priateľov školy pri Evanjelickej materskej škole – SOVIČKY – na Exnárovej 10 v Košiciach je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov dobrovoľným združením rodičov a priateľov materských škôl – Evanjelickej materskej školy a Evanjelickej špeciálnej materskej školy. Medzi hlavne činnosti OZ patrí podpora výchovy, vzdelávania, kultúrnych, duchovných a spoločenských podujatí a materiálno -technické zabezpečenie a vybavenie EMŠ a EŠMŠ.

V zmysle štatútu ciele a činnosti Združenia rodičov a priateľov školy pri Evanjelickej materskej škole – SOVIČKY sú:
a. napomáhať pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho
procesu,
b. napomáhať pri riešení výchovných, výučbových, vzdelávacích a prevádzkových
problémov,
c. zhromažďovať námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy,
výučby a vzdelávania detí a spolupracovať pri ich riešení,
d. finančne napomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, literatúry
a odborných kníh pre učiteľky a deti,
e. finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní vnútorných priestorov a vonkajšieho prostredia pre deti – tried, ihriska a priestorov na športové aktivity,
f. finančne pomáhať pri nákupe nových hračiek, didaktických a športových pomôcok,
g. finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích
a športových aktivít pre deti /plávanie, korčuľovanie, škola v prírode, výuka jazykov,
hudobná a pohybová výchova, hra na hudobné nástroje a pod./,
h. poskytovať finančné prostriedky pre deti na úhradu cestovného na výlety, exkurzie,
kultúrne a športové aktivity,
i. organizovanie a realizácia výchovných a vzdelávacích podujatí, workshopov a kurzov
pre deti a žiakov, ako aj rodičov a učiteľov.

Pre tieto ciele a činnosti sme získavali v predošlom období finančné prostriedky najme prostredníctvom 2% z daní ako aj formou sponzorského príspevku od individuálnych sponzorov a organizácii.
Tieto finančné prostriedku boli v predošlom období použité na aktivity v EMŠ a EŠMŠ v zmysle štatútu ako aj na materiálno technické vybavenie.
O príjmoch a vydajoch je vedená účtovná evidencia a všetkých finančné operácie boli vykonane v súlade so zákonom a internými predpismi OZ.

PaedDr. Dušan Havrila, PhD.
predseda OZ